บริษัท เอส.เอส.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท เอส.เอส.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2546
มีพันธกิจหลักในการ ดำเนินการทางด้านกฎหมายในการฟ้องคดี
ว่าต่าง แก้ต่าง ติดตามทวงหนี้ สืบทรัพย์ บังคับคดี ระงับข้อพิพาท
และให้คำปรึกษาด้านกฎหมายต่างๆ เช่น ความผิดทางแพ่ง และอาญา,
ทรัพย์สินทางปัญญา, การค้าระหว่างประเทศ, แรงงาน, ล้มละลาย
ตลอดจนนิติกรรมสัญญาทุกประเภท
ภายใต้จริยธรรมของวิชาชีพและธรรมาภิบาล
ในการบริหารงานเพื่อให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเที่ยงธรรม

บริษัท เอส.เอส.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด พร้อมด้วยทีมงานมืออาชีพ
และเชี่ยวชาญตรงจุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของวงจรทางการเงิน
และการบริหารจัดการหนี้สินอย่างครบทุกขั้นตอน
ท่านที่เป็นเจ้าของกิจการหรือธุรกิจ สามารถวางแผนการหมุนเวียน
ทางการเงินได้สะดวก และดำเนินกิจการต่อได้อย่างราบรื่น

อ่านเพิ่มเติม >

ลูกค้าของเรา

 • สถาบันการเงินและธนาคาร
 • บุคคลและนิติบุคคล
 • บริษัทบริหารสินทรัพย์
 • ผู้ให้บริการ IDCA จากทั่วโลก ด้วยนิยาม No win, No Fee

สำนักงาน

 • ไทย
 • กัมพูชา
 • ลาว
 • เมียนมา
 • เวียดนาม

บริการของเรา

บริการภายในประเทศ
 • ตั้งบริษัทในประเทศ
  • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
  • เช่าที่อยู่จดทะเบียนบริษัท
 • ทวงถามและเร่งรัดหนี้สิน
 • ฟ้องคดี
 • อนุญาโตตุลาการ
 • สืบทรัพย์
 • บังคับคดีตามคำพิพากษา
  • คำพิพากษาถึงที่สุด
  • คำชี้ขาดสุดท้าย
บริการให้กับต่างประเทศ
 • ตั้งบริษัทในต่างประเทศ
  • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
  • เช่าที่อยู่จดทะเบียนบริษัท
 • ทวงถามและเร่งรัดหนี้สิน
 • ฟ้องคดี
 • อนุญาโตตุลาการ
 • สืบทรัพย์
 • บังคับคดีตามคำพิพากษา
  • คำพิพากษาถึงที่สุด
  • คำชี้ขาดสุดท้าย
 

ติดต่อขอรับบริการ