เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอส.เอส.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท เอส.เอส.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2546
มีพันธกิจหลักในการ ดำเนินการทางด้านกฎหมายในการฟ้องคดี
ว่าต่าง แก้ต่าง ติดตามทวงหนี้ สืบทรัพย์ บังคับคดี ระงับข้อพิพาท
และให้คำปรึกษาด้านกฎหมายต่างๆ เช่น ความผิดทางแพ่ง และอาญา,
ทรัพย์สินทางปัญญา, การค้าระหว่างประเทศ, แรงงาน, ล้มละลาย
ตลอดจนนิติกรรมสัญญาทุกประเภท
ภายใต้จริยธรรมของวิชาชีพและธรรมาภิบาล
ในการบริหารงานเพื่อให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเที่ยงธรรม

บริษัท เอส.เอส.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด พร้อมด้วยทีมงานมืออาชีพ
และเชี่ยวชาญตรงจุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของวงจรทางการเงิน
และการบริหารจัดการหนี้สินอย่างครบทุกขั้นตอน
ท่านที่เป็นเจ้าของกิจการหรือธุรกิจ สามารถวางแผนการหมุนเวียน
ทางการเงินได้สะดวก และดำเนินกิจการต่อได้อย่างราบรื่น


วิสัยทัศน์

 

ดำเนินการให้บริการและพัฒนาองค์กรมาเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี ด้วยวิสัยทัศน์อันประกอบด้วย :

  • การดำเนินการและการให้คำปรึกษาที่ถูกต้องตามหลักของกฎหมาย และตรงตามขั้นตอนและวิธีปฏิบัติของกระบวนการทางธุรกิจ
  • การมีความพร้อมและตรงต่อเวลาที่นัดหมาย เพื่อพิทักษ์ประโยชน์สูงสุดที่ท่านพึงได้รับในการให้บริการจากสำนักงาน
  • การมุ่งสู่จุดหมายด้วยคุณภาพจากคณะปฏิบัติงาน ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้ท่านทันต่อสถานการณ์ทางธุรกิจและสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ

ด้วยวิสัยทัศน์นี้ ทำให้ได้รับความไว้วางใจในการมอบหมายในการดำเนินการ
ทางกฎหมายจากสถาบันการเงินและเครือบริษัทชั้นนำต่างๆ ในประเทศและต่างประเทศ


ลูกค้าของเรา

  • สถาบันการเงินและธนาคาร
  • บุคคลและนิติบุคคล
  • บริษัทบริหารสินทรัพย์
  • ผู้ให้บริการ IDCA จากทั่วโลก ด้วยนิยาม No win, No Fee